Skolotāja logopēda darba virzieni un uzdevumi.

- Veic izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu diagnostiku.
- Pilnveido izglītojamā runas un rakstu valodas attīstības iemaņas, pilnvērtīgai Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto prasību apgūšanai.
- Sekmē izglītojamā pašvērtības paaugstināšanos.
- Veic individuālo un grupu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi.
- Konsultē izglītojamos, vecākus un pedagogus runas un rakstu valodas traucējumu gadījumos un ieteikumu izstrādāšana atbalsta sniegšanai
izglītojamiem.
- Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju.
- Piedalās izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu.

Skolotāja logopēde - Agnese Razma

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker