Iestādes misija, mērķis

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Izglītības iestādes misija – sekmēt ikviena skolēna iespējas mācīties, kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu personību.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Priekules vidusskola - mūsdienīga skola, kur skolēns saņem daudzpusīgas zināšanas. Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam skolēnam.

Izglītības iestādes vērtības - atbalsts, mērķtiecība, cieņa.

Mērķis:

kvalitatīva, kompetencēs balstīta, izglītības procesa organizēšana mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē, pilnveidojot skolas un ģimenes komunikāciju un vecāku aktīvu līdzdalību izglītības procesā.

Uzdevumi:

1.    Regulāra mācību stundu vērošana, sniedzot uz izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti.

2.    Organizēt mērķtiecīgu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, atbilstoši izglītības iestādes attīstības vajadzībām un pedagogu profesionalitātes līmenim.

3.    Mērķtiecīgāk iesaistīt vecākus izglītības iestādes attīstības stratēģijas veidošanā un izglītojamo mācīšanās un mācīšanas procesā.

4.    Piedāvāt daudzveidīgas, jēgpilnas ārpusstundu aktivitātes un atbalstu karjeras attīstībā, turpinot darbu Erasmus+, EP vēstnieku skolā u.c. projektu programmās.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker