11_02_2019_protokols Nr.1

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

                   Skolas padomes sanāksmes protokols Nr.1.

Vada: E. Gūža.

Protokolē: Z. Strelēviča.

Darba kārtība:

  1. Pārbaudes darbi, ieskaites, eksāmeni 2. semestrī. A. Ešenvalde.
  2. Skolēnu, vecāku anketēšana. I. Tiesnese.
  3. 2. semestra pasākumi. S. Pāvila.
  4. Skolēnu domes darbs, interešu izglītība.S. Pāvila, Z. Strelēviča.
  5. Projekti.S. Pavila, Z. Strelēviča.
  6. Skolas budžets. I. Tiesnese.
  7. Dažādi jautājumi.

1.I.Tiesnese sanaksmes sakumā slavē skolotāju A. Ešenvaldi par sasniegumiem bioloģijas olimpiādē valstī. Ešenvaldes skolniece K. Mehaņikova (11.kl.) ieguva 3. vietu un gatavojas starptautiskās olimpiādes atlasei.

A. Ešenvalde iepazīstina ar valsts pārbaudes darbiem un pasākumiem, kas ar tiem saistīti. Atgādina, ka valsts pārbaudes darbi nav skolas noteikti, bet valstiski. Diagnosticējošie darbi sākas šonedēļ. Ja bērns pirms valsts parbaudes darba ir saslimis, jāziņo audzinātājam.Kad pēc slimības bērns ierodas skolā, skola nosaka citu datumu, kad darbu var uzrakstīt. 9.kl., ja saslimst, ārsta zīme-attaisnojošs faktors. Ir papildus termiņi tam noteikti. 12.kl. darbus jākārto Rīgā, ja tas notiek papildus termiņos. A. Ešenvalde iesaka vecākiem runāt ar bērnu, lai neuztraucas, kārtīgi izguļas un paēd brokastis pirms dodas uz skolu.Skolotāja izstāsta, kā skolēni var gatavoties valsts pārbaudes darbiem, izmantojot interneta resursus.

2. I.Tiesnese informē par skolotāju anketācijas rezultātiem. Tiek demonstrēti rezultāti ar projektora palīdzību. I. Tiesnese komentē anketācijas rezultātus, kas pārsvarā ir pozitīvi. Tiek runāts par atpūtas stūrīti skolēniem un meiteņu tualetes remontu. Tika sastādīta tāme, vienas klases remonts līdz ar to tiek atlikts uz laiku.

Direktore pateicas vecākiem par darbu Ziemsvētku pasākuma sagatavošanā.

S. Kāpiņa komentē domu par atpūtas stūrīti-bērni darbmācībā var uztaisīt solus, nav obligāti jābūt mīkstajiem dīvāniem.

E. Gūža informē par vecāku aptauju-saņemtas 85 anketas. Tiek projicēti anketu

rezultāti, Egija komentē anketācijas rezultātus.Tika uzklausīti vecāku ieteikumi: salabot meiteņu tualeti, sadarboties ar psihologu, informēt par konsultācijām, ja tās nenotiek.

Iesniegtas 103 vecāku atbildes par mobilo telefonu lietošanu.

3. S. Pāvila informē par pasākumiem. Valentīndienas pasākumu gatavo 10. klase. Projekts SKOLAS SOMA.Informē par pasākumiem projekta ietvaros. Maijā notiks Starptautiskais Draudzības festivāls. Skolas mājas lapā var iepazīties ar visiem pasākumiem. Izlaidumi-15. jūnijā 9. un 12.kl.

4. Interešu izglītība. Robotikā skolēni tika novērtēti un skolai tika piedāvāti roboti. Dejotāji gatavojas skatei. Lai startētu Dziesmu un Deju svētkos, konkurss ir ļoti liels.Mazie bērni arī dejo.

5. Z. Strelēviča informē par ERASMUS+    projektiem skolā-KA1,KA2. Skolotāja stāsta par skolotāju mobilitātes projektu un skolotāju ieguvumiem.Tiek runāts arī par skolēnu apmaiņas 2 ERASMUS+ projektiem. Skolotāja smalki izstāsta par notikušajām un gaidāmajām aktivitātēm.

6. Budžets. Tiks remontētas balkona trepes. Nauda tiek izmantota skolēnu stipendijām, bibliotēkas krājumu papildināšanai, dienasgrāmatu iegādei, darba burtnīcām. Tiks iegādāti komplekti dabaszinībās, skolēni tiks apdrošināti braucienam uz festivālu.Paredzēts iegādāties zāles, nepieciešama degviela braucieniem uz olimpiādēm. Obligātā kārtā ir jāizremontē skolas bibliotēka. Skolā nepieciešams kopējamais papīrs, biroja, kancelejas preces. Jārūpējas par darba un ugunsdrošību. Ir daudzas lietas, kam vajadzīgs remonts-datori, printeri. Nepieciešams autobusa remonts. Nauda ieplānota skolas akreditācijai. Darbiniekiem jāiziet medicīniska apskate, 7 skolēniem ieplānota autoapmācība. Pieauga izdevumi par ūdeni, elektrību, apkuri, sakariem.

I. Tiesnese pateicas visiem klātesošajiem par atsaucību.

              

Lēmumi:

1.     Izmainīt iekšējās kārtības noteikumus par mobilajiem telefoniem.

2.     Iesaistīt vecākus skolas Erasmus+ projektos.

                                                                     Vadīja:

                                                                     Protokolēja:

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker