Vecāku padome_ Protokols 8.11.2023

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Skolas padomes sēdes protokols Nr..

Datums: 08.11.2023.

Piedalās:

Vecāki: K. Andersons(1.b),Līga Svara (6.), S. Kraveca(3.), Lolita Šneidere(5.),Linda Gūža (7.), Sanita Kalnišķe(10.), Indra Ivanova (11.), Diāna Grudule (1.a), K.Tiškus (8.b), D. Gailīte (8.a), D.Ļaudupa

Skolotāji: Sandra Grosberga, Agita Zuļģe, Agita Rukute

Skolēni: Daniela Zube (skolēnu domes prezidents)

Darba kārtībā

1. 2023./2024. mācību gada pirmo mēnešu notikumi.

2. Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

3.Izmaiņas skolēnu kavējumu uzskaites kārtībā.

4.Priekšlikumi Priekules vsk. 2024. gada budžetam.

5.Informācija par vecāku iniciatīvu projektā - "Dari savu pilsētu labāku".

6. Dažādi jautājumi.

Direktore S. Grosberga

Uzruna. Prezentācija par skolas aktualitātēm septembrī- oktobrī2023. -2024. mācību gads\prezentacija notikumi 2023.pptx

Direktore S. Grosberga

Ieskats iepriekšējās sēdes lēmumos- uzsākta franču valodas apguve 4.,5.,6. klasē.

Informē par Skolas padomes uzbūvi un uzdevumiem. (Skolas padomes priekšsēdētāja pārvēlēšana.

Skolas padomes priekšsēdētāja L. Svara

Par darbu 2022./2023. mācību gadā.

 

2023./2024. mācību gadā par Skolas padomes priekšsēdētāju izvirza L. Svaru. Ar 15 balsīm apstiprina.

Par vietniekiem balsojot apstiprina L. Gūžu un K. Andersonu ( par 15 balsis)

S. Grosberga par Priekules vsk. skolēnu uzskaites kārtību.

Atbild uz vecāku jautājumu, kāpēc kārtība aktualizēta. Informē kārtības saturu, kā pedagogi seko līdz skolēnu kavējumiem.

L. Gūža

Ierosina kārtības 3. punktā prioritāri saziņai noteikt e- klasi.

S. Grosberga

Informē par Priekules vsk. 2024. gada budžeta veidošanas aktualitātēm. Tiek uzklausīti vecāku viedokļi. Vecāki rosina risināt jautājumu par jauniešu telpas izveidi, uzvedības disciplinēšanai iegādāties novērošanas kameras, par dzeramā ūdens pieejamības palielināšanu.

Skolēnu padomes priekšsēdētāja D. Zube

Izklāsta jauniešu viedokļus par jauniešu telpu. Rosina startēt projektā - "Dari savu pilsētu labāku", lai piesaistītu līdzekļus- 2. stāva vestibilā-izvietot “Interaktīvo grīdas “ projektoru un atpūtas krēslus. Vecāki atbalsta ideju.

Dažādi jautājumi.

K. Tiškus par pedagogu mainību.

S. Kalnišķe par lektoriem jautājumā par atkarībām.

L. Šneidere par tikšanos ar policijas pārstāvjiem

S. Kraveca par skolēnu launagu.

Lēmums: 1. 2023./2024. mācību gadā par Skolas padomes priekšsēdētāju noteikt L. Svaru, vietniekiem K. Andersonu, L. Gūžu.

                  2. Piedalīties konkursā “Dari savu pilsētu labāku”.

Sandra Grosberga

Protokolē: Agita Rukute

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker