sēdes protokols 25.11.2015.

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES

sēdes protokols

2015.gada 25.novembrī                                                                                             Nr.2

Priekulē

Sēde sasaukta: 2015.gada 25.novembrī plkst. 17.30.

Sēdē piedalās:

vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, S.Mikāle, V.Šeflere, I.Gintere, L.Oknere, I.Sisene, A.Zīverte, J.Palēvics, I.Melluma

skolas pārstāvji - I.Tiesnese, A.Ešenvalde, A.Judvaitis, V.Remese, A.Rukute, S.Grosberga

pašvaldības pārstāvis – A.Cīrulis

Darba kārtībā:

  1. Izglītības iestādes vadītāja atskaite par izglītības procesu, tā rezultātiem, kā arī par izglītības iestādes darba organizācijas apstākļiem.
  2. Skolas padomes darba izvērtējums.
  3. 2015./2016.m.g.Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas.
  4. Par pirmajā pusgadā plānotajiem pasākumiem.

$15.      Priekšlikumi skolas budžetam.

$16.      Dažādi jautājumi.

 

$11.      Izglītības iestādes vadītāja atskaite par izglītības procesu, tā rezultātiem, kā arī par izglītības iestādes darba organizācijas apstākļiem

(I.Tiesnese, A.Ešenvalde)

Atbilstoši Izglītības likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajam Skolas padomes locekļi uzklausa Priekules vidusskolas direktores I.Tiesneses un direktora vietnieces A.Ešenvaldes prezentāciju un ziņojumu par izglītības procesu un tā rezultātiem un darba organizācijas apstākļiem (prezentāciju skatīt pielikumā).

Par portāla e-klase.lv pakalpojumu izmantošanu. Skolas vadība informē, ka tiek sekots līdzi tam, vai vecāki seko bērnu mācību gaitām e-klasē un aicina vecākus aktīvi izmantot e-klases iespējas.

2015./2016.m. g. skolēniem ir rasta iespēja apmeklēt jaunus interešu izglītības pulciņus -  robotika un  modelēšanas pulciņš. Nākošajā mācību gadā tiek plānots, ka darbu uzsāks foto pulciņš. Priekules vidusskolas interešu izglītības nodarbību grafiks 2015./2016.m.g. apskatāms skolas mājas lapā:  http://www.priekule.edu.lv/index.php/interesu-izglitiba .

$12.      Par Skolas padomes darba izvērtējumu

(A.Brauna)

Skolas padome uzklausa Skolas padomes priekšsēdētājas A.Braunas sniegto informāciju par paveikto laika periodā no 2013.gada decembra līdz 2015.gada novembrim.

Šajā laika periodā ir notikušas četras skolas padomes sēdes.  Noorganizēta viena  izglītojamo vecāku pārstāvju tikšanās (30.09.2014.). Šajā sapulcē tika sagatavoti priekšlikumi Skolas Attīstības plānam. Skolas padomes priekšsēdētāja iesaistījās Karjeras dienu organizēšanā (23.02.2015.).

Atbilstoši 21.10.2014. Skolas padomes sēdē apstiprinātajam darba plānam, neizskatīti palikuši jautājumi par interešu izglītību.

$13.      2015./2016.m.g.Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas

(A.Brauna)

Atbilstoši 04.06.2014. apstiprinātajā Skolas padomes reglamenta 16.punktā noteiktajam: „Padomes priekšsēdētāju un vietnieku no Padomē ievēlētajiem vecākiem ar balsu vairākumu ievēl visi Padomes locekļi uz vienu mācību gadu”. Skolas padomes locekļi tiek aicināti izvirzīt kandidātus Skolas padomes priekšsēdētāja un skolas padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam.

3.1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Atbilstoši Skolas padomes reglamenta 16.punktam par 2015./2016. mācību gada Skolas padomes priekšsēdētāju tiek izvirzīta izglītojamo vecāku pārstāve Santa Mikāle.

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „PAR” (A.Brauna, I.Ivanova, S.Mikāle, V.Šeflere, I.Gintere, L.Oknere, I.Sisene, A.Zīverte, J.Palēvics, I.Melluma, I.Tiesnese, A.Ešenvalde, A.Judvaitis, V.Remese, A.Rukute , S.Grosberga, A.Cīrulis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, balsojumā nepiedalās (S.Mikāle), Skolas padome NOLEMJ:

Par 2015./2016. mācību gada Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēt Santu MIKĀLI.

3.2. Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Atbilstoši Skolas padomes reglamenta 16.punktam par 2015./2016. mācību gada Skolas padomes priekšsēdētāju tiek izvirzīta izglītojamo vecāku pārstāve Indra Ivanova.

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „PAR” (A.Brauna, I.Ivanova, S.Mikāle, V.Šeflere, I.Gintere, L.Oknere, I.Sisene, A.Zīverte, J.Palēvics, I.Melluma, I.Tiesnese, A.Ešenvalde, A.Judvaitis, V.Remese, A.Rukute , S.Grosberga, A.Cīrulis), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, balsojumā nepiedalās (I.Ivanova), Skolas padome NOLEMJ:

Par 2015./2016. mācību gada Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēt Indru IVANOVU.

$14.      Par pirmajā pusgadā plānotajiem pasākumiem

(V.Remese, A.Rukute)

Skolas padome uzklausa Priekules vidusskolas skolotāju V.Remeses un A.Rukutes sniegto informāciju par 2015./2016.mācību gada pirmā semestrī notikušajiem un gada nogalē plānotajiem pasākumiem. Skolas pasākumi un aktivitātes tiek atspoguļotas skolas mājas lapā: www.priekule.edu.lv .

$15.      Par priekšlikumiem skolas budžetam

(I.Tiesnese)

Skolas direktores I.Tiesnese sniedz informāciju par skolā 2016.gadā plānotajiem pasākumiem un darbiem.

2016.gada 4.jūnijā tiks organizēts Priekules vidusskolas salidojums.

Plānots izremontēt I stāva koridoru, 2 klases (sk. L.Tuskenas un I.Zuļģes), papildināt materiāltehniskos resursus – solus, krēslus, datora un biroja tehniku, garderobes skapīšu iegādi u.c.

Plānots sakārtot karstā ūdens padevi un kanalizāciju.

Plānots turpināt iesaistīties vides projektā (zaļās klase).

Ar 2016. g. janvāri tiks nodrošināta peldētapmācība 2. klasēm.

A. Cīrulis vērš uzmanību uz to, ka ir nepieciešams sagatavot tāmes āra kāpņu remontam, kuras ir ļoti kritiskā un bīstamā stāvoklī.

Direktore lūdz līdz 2015.gada 30. novembrim iesniegt priekšlikumus skolas budžetam.

$16.      Dažādi jautājumi

$16.1.Skolas vadība sniedz informāciju par Priekules vidusskolas skolotāju dalību 27.11.2015. LIZDA organizētajā vienas dienas brīdinājuma streikā. Šajā dienā tiks organizēti skolēnu pārvadājumi un tie skolēni, kuri šajā dienā būs skolā, tiks pieskatīti.

$16.2.Skolas padomē tiek apspriests jautājums par skolnieku drošību - ļoti daudziem skolniekiem nav atstarotāji, kā arī situācijai, kad skolēni uz skolu  dodas ar velosipēdu. Skolas padome nolemj vērsties pie Valsts policijas ar lūgumu, lai tā veic preventīvus drošības pasākumus.

Skolas padome nolemj plānotajās vecāku sapulcēs izskatīt jautājumu par skolēnu - velosipēdistu drošību uz ceļu, par vecāku atbildību.

$16.3.Tiek apspriests jautājums par lekciju tēmām vecāku kopsapulcē. Vecāku pārstāvji tiek aicināti uzrunāt savas pārstāvāmās klases vecākus un noskaidrot, kādas lekcijas vecāki vēlas dzirdēt kopsapulcē.

$16.4.V. Remese norāda, ka skolēni maz lasa grāmatas. Aicina vecākus ar pašu piemēru motivēt bērnus lasīt grāmatas.

$16.5.Tiek aktualizēts jautājums par vidusskolas attīstību.

Sēdi slēdz: plkst. 20.00.

Sēdes vadītāja: Skolas padomes priekšsēdētāja                                              S.Mikāle

Protokolēja:                                                                                                     A.Brauna

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker