1_11_2017_Sēdes protokols

Drukāt
Publicēšanas datums Autors administrācija

Priekules vidusskolas SKOLAS PADOMES

sēdes protokols

Priekule

2017.gada 1.novembris

Sēde atklāta: 2017.gada 1.novembrī plkst.17:30

Sēdē piedalās:

 • vecāku pārstāvji - E. Gūža, A. Cīrulis, V. Šeflere, A. Zīverte, L. Oknere, L.Sokolovska,

M. Eveliņa, M. un D. Zīverti, A. Brauna, I. Miķelsone, S. Altena, K. Mogusova.

 • skolas pārstāvji – I. Tiesnese, S. Pāvila, A. Ešenvalde, S. Grosberga,

Z. Strelēviča, A. Rukute, V. Remese, R. Oknere.

Sēdi vada: Skolas direktore Irina Tiesnese

Protokolē: Liene Sokolovska

Sēdes darba kārtība:

1. Izglītības iestādes vadītāja atskaite par izglītības procesu, tā rezultātiem, kā arī par

izglītības iestādes darba organizācijas apstākļiem (I.Tiesnese, A.Ešenvalde);

2. Par interešu izglītību (S.Pāvila);

3. Par pirmajā pusgadā plānotajiem pasākumiem (S. Pāvila);

4.Par skolēnu domes darbību (S. Pāvila);

5. Priekšlikumi skolas budžetam (I.Tiesnese);

6. 2017./2018.m.g. Skolas padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas (I.Tiesnese);

7. Dažādi jautājumi.

1. Izglītības iestādes vadītāja atskaite par izglītības procesu, tā rezultātiem, kā arī par

izglītības iestādes darba organizācijas apstākļiem.

 1. I.Tiesnese un A.Ešenvalde informēs par - Skolas prioritātēm. 2016./2017.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem. Karjeras izglītības sistēmas pilveidošanu (skatīt informāciju šeit: http://www.priekule.edu.lv/index.php/karjeras-izglitiba). Drošību un labvēlīgas vides nodrošinājumu. Skolas materiāltehnisko iekārtu atjaunošana un pilnveidošana. Efektīva resursu izmantošana ( kursi/ komandējumi, sakarpakalpojumi, apkure, ūdenskanalizācija, elektība u.c.). Plānotie izdevumi ( skolēnu autoapmācība, transporta pakalpojumi, medicīnas pakalpojumi, remonts divos kabinetos, pašvaldības atbalsts, ventilāciju šaktu tīrīšana, e-klase, jauna inventāra iegāde, IT tehnoloģijas, tērpi un skapji deju kolektīviem, laboratorijas preces, 1.-4. klašu ēdināšana, festivāls Krievijā, mācību materiāli un preses izdevumi. Balkona trepēm būvprojekts, stipendijas, un garderobu labiekārtošana u.c.)
 2. Skola apciemo skolu un iepazīstina skolēnus ar savu izvēlēto profesiju.
 3. S. Grosberga informē par skolas prioritātēm 2017./2018.m.g.
 • Rezultāti eksaktajās zinātnēs – zems vērtējums visā Latvijā;
 • Skola ir tur, kur skolēns mācās. Ko un kā darīt, lai sasniegtu rezultātus ;
 • Darbs stundā – pilna atdeve;
 • Skaidri izvirzīti mērķi – sasniedzami rezultāti;
 • Atgriezeniskā saite;
 • Audzināšanas darbs:- mērķis stiprināt izglītojamā patriotismu. Skolā uz 2017./2018.m.g. 292 skolēni.

2. Par pirmajā pusgadā plānotajiem pasākumiem.

S. Pāvila informē par plānotajiem pasākumies pirmājā mācību semestrī: - 10. novembrī - Mārtiņdienas tirgus; 18. novembrī - Latvijas valts dzimšanas diena; Ziemassvētk pasākumi 1.- 4. klašu skolēniem 20.decembrī plkst. 18:00 un 5.- 12.klašu skolēniem 21.decembrī plkst. 18:00. Svinīgā līnija 22. decembrī skolas zālē plkst.9:00. Pēc līnijas audzināšanas stundas 1.-12.klasēm.

Skatīt informāciju šeit: http://www.priekule.edu.lv/index.php/kk#year=2017&month=12&day=1&view=month

                                             3.         Par skolēnu domes darbību.

S. Pāvila informē par Skolas padomes priekšēdētāja vēlēšanām, kurā par skolas prezidenti tika apstiprināta .... klases skolniece Inita Cimmere.

4. Par interešu izglītību.

S. Pāvila informē, ka skolēni labprāt apmeklē interešu izglītības pulciņus. Visaktīvāk tiek apmelēti sporta, deju un skolas avīzes pulciņš.Skatīt informāciju šeit:

Interešu izglītības pulciņu grafiks http://www.priekule.edu.lv/index.php/interesu-izglitiba

Skolas avīze http://www.priekule.edu.lv/index.php/skolas-avize.

5. Dažādi jautājumi

     1) ERAMUS + projekti.

Z. Strelēviča informē par projekta prasībām: - augsts angļu valodas zināšanu līmenis. Tikšanās Spānijā ar triju valstu delegācijām, kur dalijās ar pieredzi vietējie pedagogi mācību darbā un tika diskutēts par faktu, kurā nākotnes skolēns atradīs sev dzīvē vietu. Vietējo pedagogu prakse - bērnus gatavo dzīvei. Skolā atrod talantīgos bērnus. Tiek testēti gan vecāki, gan bērni, gan skolotāji. Ar bērniem cenšas darboties individuāli. Skolām ir saikne ar Universitātēm. Skolā mobīlos tālruņus izmanto tikai ja tas nepieciešams mācību procesā. Starbrīžos jaunieši savā starpā komunicē. Regulāri tiek kārtoti mazie testiņi. Mācību gada beigās nav noslēguma eksāmeni. Tiek vērta uzmanība uz trīs aspektiem - ........, augsti kvalificēti skolotāji un laimīgi bērni. Psihologs orientē uz augstiem saniegumiem. Ļauj skolotājiem ceļos, lai gūto pieredzi ieviestu savā mācību darbā.

       Projekta tēma – “Māksla, kas ietver mūziku, deju, drāmu”.Projekts turpināsies trīs gadus. Priekules vidusskolas skolēniem iespēja doties apmaiņas pieredzē uz Čehiju, Itāliju, Spāniju un Franciju. Tiek plānots brauciens uz Franciju un savukāt viesu uzņemšana Priekulē. Vecāku atbalsts uzņemt viesus ģimenēs.

       2) Sporto visa klase.

          Priekules vidusskolas 3. klase piedālās projektā “Sporto visa klase”, kuru organizē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) zinātnes speciālistiem, kurā bērni sporto piecas reizes nedēļā. Skatīt informāciju šeit: http://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/par-projektu.

     3) Skolotāju aizvietošana, ja kāds no skolotājiem ir slims. Ierosinājums - veidot stundu sarakstus, ka strādā citi skolotāji.

4)    Par disciplīnu stundu laikā ( pie citiem skolotājiem stundu laikā ir disciplīna, pie citiem nav).

5) Par bezmaksas Wifi lietošanu skolā. Ierosinājums – noslēgt bezmaksas Wifi lietošanu skolā.

6) Par telefonu lietošanu stundu laikā un starbrīžos.

7) Novērojums, ka ir bērni, kuri mājās nav paēduši brokastis un pēc pirmās stundas dodas uz veikalu kā rezultātā tiek kavēta nākamā stunda.

Sēde slēgta plkst. 19:00

Sēdi vadīja                                                                                                      Irina Tiesnese

Protokolēja                                                                                                      Liene Sokolovska

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker